EDUKACJA GLOBALNA

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych od początku swej działalności angażuje się edukację globalną, nie tylko w swym najbliższym otoczeniu, ale także w wymiarze międzynarodowym.

Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Edukacja globalna może być wykorzystywana w pracy z młodzieżą – w edukacji formalnej i nieformalnej.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk

• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę

• przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń

• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa

• kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Dlaczego warto zajmować się Edukacją Globalną ?

Edukacja globalna pokazuje świat wokół nas jako pełen globalnych współzależności , które łączą ludzi, miejsca i wydarzenia na całym świecie. Dlaczego warto?

1. Nasz świat jest coraz bardziej globalną wioską i staje się coraz mniejszy. My wszyscy — zarówno młodzież, jak i dorośli – swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi na drugim końcu świata (a oni wpływają na nas). Aby odnaleźć się w tej sieci powiązań i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie, młodzi ludzie powinni rozumieć procesy rządzące działaniem tzw.: „globalnej wioski”, w której żyjemy.

2. Edukacja globalna to nie tylko wiedza na temat zagadnień globalnych, ale też kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych, m.in..: samodzielnego i krytycznego myślenia, wyrażania opinii, pracy w zespole, rozumienia procesów, praktycznego wykorzystania wiedzy. Edukacja globalna stawia czoła współczesnym wyzwaniom wynikającym z globalnych konsekwencji, jakie niosą za sobą decyzje podejmowane na poziomie lokalnym.

3. Uczennice i uczniowie dowiadują się globalnych wyzwaniach zazwyczaj z mediów. Te informacje wywołują często emocje i zaciekawienie a edukacja globalna to wykorzystuje i ową ciekawość przekuwa w chęć zdobywania wiedzy. Dzięki wprowadzeniu nowych tematów cała klasa ma szansę włączyć się aktywnie w zajęcia.