REGULAMIN RAJDU PIESZEGO RUSZ W STOŁOWE

 1. Cel imprezy:

  1. a) Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznawanie i promowanie regionu Gór Stołowych
  2. b) Promowanie aktywności fizycznej od najmłodszych lat
  3. c) poznanie walorów obszaru Gór Stołowych                                                                                                                                                                                           

  2. Organizator

Organizatorem rajdu pieszego jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa,

Kudowa Zdrój, ul. Kościuszki 124b

Wspierają nas: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Park Narodowy Gór Stołowych, Gmina Radków, Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowski Klub Wędrowców

3. Źródło finansowania

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

4. Warunki uczestnictwa

W Rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej lub przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.  Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:

– Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

– Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz przewodnika.

–  Posiadania dokumentu tożsamości.

–  Przemieszczania się według tras i niezbaczania z wyznaczonego szlaku.

–  Obowiązują zachowania proekologiczne.

–  Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

–  Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody

–  Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

 5. Termin realizacji rajdu

Rajd pieszy odbędzie się dnia 21 maja 2017.

Start w Karłowie, na skwerze koło Parku Dinozaurów od godz. 10:00

Koniec rajdu ok. godz. 15:00

4. Przebieg rajdu pieszego

Trasy rajdu do wyboru:

  1. Karłów – Szczeliniec Wielki – Karłów

Dystans do przejścia ok. 3 km

  1. Karłów – Pasterka – Szczeliniec Wielki – Karłów:

Dystans do przejścia ok. 8 km

  1. Karłów – Pasterka – Wodospady Pośny – Karłów:

Dystans do przejścia ok. 10 km

  1. Karłów – Narożnik – Białe Skały – Karłów:

Dystans do przejścia ok. 10 km

 7. Osoba odpowiedzialna za organizację i nadzór

Damian Wojtkiewicz, tel. 607 558 932

 8. Postanowienia końcowe

– Wszelkich informacji udziela organizator rajdu.

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku.

– Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora.

-Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy.

– Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

– Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio telewizję.

– W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

9. Zapewnienia organizatora

Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom:

– materiały edukacyjne

– opis tras

– pamiątkowe gadżety jako symboliczne nagrody za uczestnictwo